Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 19


Потом изиде други ждријеб за Симеуна, племе синова Симеуновијех по породицама њиховијем, и би нашљедство њихово усред нашљедства синова Јудинијех.

The second lot came out for Simeon, for the tribe of the children of Simeon according to their families. And their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.


И допаде им у нашљедство Вир-Савеја и Савеја и Молада,

They had in their inheritance Beersheba (Sheba), Moladah,


И Асар-Суал и Вала и Асем,

Hazar Shual, Balah, Ezem,

Tweet thisPost on Facebook

И Елтолад и Ветул и Орма,

Eltolad, Bethul, Hormah,


И Сиклаг и Вет-Маркавот и Асар-Суса,

Ziklag, Beth Marcaboth, Hazar Susah,

Tweet thisPost on Facebook

И Вет-Леваот и Саруен; тринаест градова са селима својим;

Beth Lebaoth, and Sharuhen: thirteen cities and their villages;

Tweet thisPost on Facebook

Ајин, Ремон и Етер и Асан, четири града са селима својим;

Ain, Rimmon, Ether, and Ashan: four cities and their villages;

Tweet thisPost on Facebook

И сва села што бијаху око тијех градова дори до Валат-Вира, а то је Рамат јужни. То је нашљедство племена синова Симеуновијех по породицама њиховијем.

and all the villages that were all around these cities as far as Baalath Beer, Ramah of the South. This was the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.


Од дијела синова Јудинијех допаде нашљедство синовима Симеуновијем, јер дио синова Јудинијех бијаше велик за њих, зато синови Симеунови добише нашљедство на њихову нашљедству.

The inheritance of the children of Simeon was included in the portion of the children of Judah, for the portion of the children of Judah was too much for them. Therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of that people.

Tweet thisPost on Facebook

Потом изиде трећи ждријеб за синове Завулонове по породицама њиховијем; и међа нашљедству њихову би до Сарида.

The third lot came out for the children of Zebulun according to their families, and the border of their inheritance was as far as Sarid.

Tweet thisPost on Facebook

А одатле иде међа њихова покрај мора на Маралу, и допире до Давасета, и иде на поток који је према Јокнеаму,

Their border went toward the west and to Maralah, went to Dabbasheth, and extended along the brook that is east of Jokneam.


Па се окреће од Сарида на исток до међе Кислот-Таворске, и иде на Даврат и излази до Јафе;

Then from Sarid it went eastward toward the sunrise along the border of Chisloth Tabor, and went out toward Daberath, bypassing Japhia.

Tweet thisPost on Facebook

Отуда иде опет к истоку до Гита-Ефера, а то је Ита-Касин, и излази на Ремон-Метоар, а то је Неја;

And from there it passed along on the east of Gath Hepher, toward Eth Kazin, and extended to Rimmon, which borders on Neah.

Tweet thisPost on Facebook

Отуда се савија међа к сјеверу на Анатон, и излази у долину Јефтаил,

Then the border went around it on the north side of Hannathon, and it ended in the Valley of Jiphthah El.

Tweet thisPost on Facebook

С Кататом и с Налалом и Симроном и Идалом и Витлејемом, дванаест градова са селима својим.

Included were Kattath, Nahallal, Shimron, Idalah, and Bethlehem: twelve cities with their villages.


То је нашљедство синова Завулоновијех по породицама њиховијем, то су градови и села њихова.

This was the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.


За Исахара изиде ждријеб четврти, за синове Исахарове по породицама њиховијем;

The fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.


А међа им би: Језраел и Кесулот и Суним,

And their territory went to Jezreel, and included Chesulloth, Shunem,


И Аферајим и Сеон и Анахарат,

Haphraim, Shion, Anaharath,

Tweet thisPost on Facebook

И Равит и Кисион и Авес,

Rabbith, Kishion, Abez,

Tweet thisPost on Facebook

И Ремет и Ен-Ганим и Ен-Ада и Вет-Фасис,

Remeth, En Gannim, En Haddah, and Beth Pazzez.


А отуда иде међа на Тавор и на Сахасиму и Вет-Семес, и удара у Јордан; шеснаест градова са селима својим.

And the border reached to Tabor, Shahazimah, and Beth Shemesh; their border ended at the Jordan: sixteen cities with their villages.


То је нашљедство племена синова Исахаровијех по породицама њиховијем; то су градови и села њихова.

This was the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.

Tweet thisPost on Facebook

Потом изиде ждријеб пети за племе синова Асировијех по породицама њиховијем.

The fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.

Tweet thisPost on Facebook

И међа им би: Хелкат и Алија и Ветен, и Ахсаф,

And their territory included Helkath, Hali, Beten, Achshaph,


И Аламелех и Амад и Мисал, и пружа се до Кармела к мору и до Сихор-Ливната,

Alammelech, Amad, and Mishal; it reached to Mount Carmel westward, along the Brook Shihor Libnath.


И одатле се савија к истоку на Вет-Дагон, и допире до Завулона и до долине Јефтаила к сјеверу, и до Ветемека и Наила, и иде до Хавула налијево;

It turned toward the sunrise to Beth Dagon; and it reached to Zebulun and to the Valley of Jiphthah El, then northward beyond Beth Emek and Neiel, bypassing Cabul which was on the left,


И Хеврон и Реов и Амон и Кана дори до Сидона великога;

including Ebron, Rehob, Hammon, and Kanah, as far as Greater Sidon.


Отуда се савија међа на Раму и до тврдога града Тира, а отуда се савија на Осу и излази на море покрај дијела Ахсивскога;

And the border turned to Ramah and to the fortified city of Tyre; then the border turned to Hosah, and ended at the sea by the region of Achzib.


И Ама и Афек и Реов; двадесет и два града са селима својим.

Also Ummah, Aphek, and Rehob were included: twenty-two cities with their villages.

Tweet thisPost on Facebook

То је нашљедство племена синова Асировијех по породицама њиховијем, то су градови и села њихова.

This was the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.

Tweet thisPost on Facebook

За синове Нефталимове изиде ждријеб шести, за синове Нефталимове по породицама њиховијем,

The sixth lot came out to the children of Naphtali, for the children of Naphtali according to their families.


И међа им би од Елафа и од Алона до Сананима, и од Адами-Некева и Јавнила до Лакума, и излази на Јордан;

And their border began at Heleph, enclosing the territory from the terebinth tree in Zaanannim, Adami Nekeb, and Jabneel, as far as Lakkum; it ended at the Jordan.

Tweet thisPost on Facebook

Потом се обрће међа на запад к Азнот-Тавору, и иде на Укок, и допире до Завулона с југа и до Асира са запада и до Јуде на Јордану с истока.

From Heleph the border extended westward to Aznoth Tabor, and went out from there toward Hukkok; it adjoined Zebulun on the south side and Asher on the west side, and ended at Judah by the Jordan toward the sunrise.


А тврди су градови: Сидим, Сер и Амат, Ракат и Хинерот,

And the fortified cities are Ziddim, Zer, Hammath, Rakkath, Chinnereth,


И Адама и Рама и Асор,

Adamah, Ramah, Hazor,

Tweet thisPost on Facebook

И Кедес и Едреј и Ен-Асор,

Kedesh, Edrei, En Hazor,

Tweet thisPost on Facebook

И Ирон Мигдалил, Орем и Вет-Анат и Вет-Семес; деветнаест градова са селима својим.

Iron, Migdal El, Horem, Beth Anath, and Beth Shemesh: nineteen cities with their villages.

Tweet thisPost on Facebook

То је нашљедство племена синова Нефталимовијех по породицама њиховијем, то су градови са селима својим.

This was the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.

Tweet thisPost on Facebook

Седми ждријеб изиде за племе синова Дановијех по породицама њиховијем,

The seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.

Tweet thisPost on Facebook

И међа нашљедству њихову би Сара и Естаол и Ир-Семес,

And the territory of their inheritance was Zorah, Eshtaol, Ir Shemesh,


И Салавин и Ајалон и Јетла,

Shaalabbin, Aijalon, Jethlah,


И Елон и Тамната и Акарон,

Elon, Timnah, Ekron,

Tweet thisPost on Facebook

И Елтекон и Гиветон и Валат,

Eltekeh, Gibbethon, Baalath,

Tweet thisPost on Facebook

И Јуд и Вани-Варак и Гат-Римон,

Jehud, Bene Berak, Gath Rimmon,

Tweet thisPost on Facebook

И Ме-Јаркон и Ракон с међама својим према Јопи.

Me Jarkon, and Rakkon, with the region near Joppa.

Tweet thisPost on Facebook

Али међе синова Дановијех изидоше мале за њих; зато изидоше синови Данови и ударише на Лесем и узеше га и побише оштријем мачем и освојише га, и населише се у њему, и Лесем прозваше Дан по имену Дана оца својега.

And the border of the children of Dan went beyond these, because the children of Dan went up to fight against Leshem and took it; and they struck it with the edge of the sword, took possession of it, and dwelt in it. They called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.


То је нашљедство племена синова Дановијех по породицама њиховијем; то су градови и села њихова.

This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.


А кад подијелише земљу по међама њезинијем, дадоше синови Израиљеви нашљедство Исусу сину Навину међу собом.

When they had made an end of dividing the land as an inheritance according to their borders, the children of Israel gave an inheritance among them to Joshua the son of Nun.

Tweet thisPost on Facebook

По заповијести Господњој дадоше му град који заиска, Тамнат-Сарах у гори Јефремовој, а он сагради град и насели се у њему.

According to the word of the LORD they gave him the city which he asked for, Timnath Serah in the mountains of Ephraim; and he built the city and dwelt in it.


То су нашљедства која Елеазар свештеник и Исус син Навин и главари породица отачких у племенима синова Израиљевијех подијелише ждријебом у Силому пред Господом на вратима шатора од састанка, и тако подијелише земљу.

These were the inheritances which Eleazar the priest, Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel divided as an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of meeting. So they made an end of dividing the country.This goes to iframe