Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 13


А Исус већ бијаше стар и временит. И рече му Господ: ти си стар и временит, а земље је остало врло много да се освоји.

Now Joshua was old, advanced in years. And the LORD said to him: "You are old, advanced in years, and there remains very much land yet to be possessed.


Ово је земља што је остала: све међе Филистејске и сва Гесурска,

"This is the land that yet remains: all the territory of the Philistines and all that of the Geshurites,


Од Сиора, који је пред Мисиром, до међе Акаронске на сјевер; то припада Хананејима; пет кнежевина Филистејских, Газејска, Азотска, Аскалонска, Гетејска и Акаронска, и Авеји;

"from Sihor, which is east of Egypt, as far as the border of Ekron northward (which is counted as Canaanite); the five lords of the Philistines--the Gazites, the Ashdodites, the Ashkelonites, the Gittites, and the Ekronites; also the Avites;


С југа сва земља Хананејска и Меара, што припада Сидонцима до Афека, до међе Аморејске.

"from the south, all the land of the Canaanites, and Mearah that belongs to the Sidonians as far as Aphek, to the border of the Amorites;


И земља Гивлејска и сав Ливан к истоку, од Вал-Гада под гором Ермоном па до уласка Ематскога;

"the land of the Gebalites, and all Lebanon, toward the sunrise, from Baal Gad below Mount Hermon as far as the entrance to Hamath;


Све који живе у тој гори од Ливана до воде Мисрефота, све Сидонце ја ћу отјерати испред синова Израиљевих; само је раздијели ждријебом Израиљу у нашљедство, као што сам ти заповједио.

"all the inhabitants of the mountains from Lebanon as far as the Brook Misrephoth, and all the Sidonians--them I will drive out from before the children of Israel; only divide it by lot to Israel as an inheritance, as I have commanded you.


Раздијели дакле ту земљу у нашљедство међу девет племена и половину племена Манасијина.

"Now therefore, divide this land as an inheritance to the nine tribes and half the tribe of Manasseh."

Tweet thisPost on Facebook

Јер с другом половином племе Рувимово и Гадово примише свој дио, који им даде Мојсије с ону страну Јордана к истоку, како им даде Мојсије слуга Господњи,

With the other half tribe the Reubenites and the Gadites received their inheritance, which Moses had given them, beyond the Jordan eastward, as Moses the servant of the LORD had given them:


Од Ароира који је на бријегу потока Арнона и града насред потока, и сву равницу Медевску до Девона,

from Aroer which is on the bank of the River Arnon, and the town that is in the midst of the ravine, and all the plain of Medeba as far as Dibon;


И све градове Сиона цара Аморејскога, који царева у Есевону, до међе синова Амоновијех,

all the cities of Sihon king of the Amorites, who reigned in Heshbon, as far as the border of the children of Ammon;

Tweet thisPost on Facebook

И Галад и међу Гесурску и Махатску и сву гору Ермонску и сав Васан до Салхе;

Gilead, and the border of the Geshurites and Maachathites, all Mount Hermon, and all Bashan as far as Salcah;


Све царство Огово у Васану, који Ог царова у Астароту и Едрајину и бјеше остао од Рафаја; а Мојсије их поби и истријеби.

all the kingdom of Og in Bashan, who reigned in Ashtaroth and Edrei, who remained of the remnant of the giants; for Moses had defeated and cast out these.


Али Гесуреја и Махатеја не изагнаше синови Израиљеви, него Гесуреји и Махатеји осташе међу Израиљем до данас.

Nevertheless the children of Israel did not drive out the Geshurites or the Maachathites, but the Geshurites and the Maachathites dwell among the Israelites until this day.

Tweet thisPost on Facebook

Само племену Левијеву не даде нашљедства; жртве огњене Господа Бога Израиљева јесу нашљедство његово, као што му је рекао.

Only to the tribe of Levi he had given no inheritance; the sacrifices of the LORD God of Israel made by fire are their inheritance, as He said to them.


А даде Мојсије племену синова Рувимовијех по породицама њиховијем,

And Moses had given to the tribe of the children of Reuben an inheritance according to their families.

Tweet thisPost on Facebook

И међе им бјеху од Ароира који је на бријегу потока Арнона, и град који је на сриједи потока, и сва раван до Медеве,

Their territory was from Aroer, which is on the bank of the River Arnon, and the city that is in the midst of the ravine, and all the plain by Medeba;


Есевон са свијем градовима својим у равни, Девон и Вамот-Вал и Вет-Валмеон,

Heshbon and all its cities that are in the plain: Dibon, Bamoth Baal, Beth Baal Meon,


И Јаса и Кадимот и Мифат,

Jahaza, Kedemoth, Mephaath,


И Киријатајим и Сивма и Зарет-Сар на гори код долине,

Kirjathaim, Sibmah, Zereth Shahar on the mountain of the valley,


И Вет-Фегор и Аздот-Фазга и Вет-Јесимот,

Beth Peor, the slopes of Pisgah, and Beth Jeshimoth--

Tweet thisPost on Facebook

И сви градови у равни, и све царство Сиона цара Аморејскога, који царова у Есевону, којега уби Мојсије с кнезовима Мадијамским, Евијом и Рекемом и Суром и Уром и Ревом, кнезовима Сионовијем, који живљаху у оној земљи.

all the cities of the plain and all the kingdom of Sihon king of the Amorites, who reigned in Heshbon, whom Moses had struck with the princes of Midian: Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba, who were princes of Sihon dwelling in the country.


И Валама сина Веорова врача убише синови Израиљеви мачем с другима побијенијем.

The children of Israel also killed with the sword Balaam the son of Beor, the soothsayer, among those who were killed by them.


И бјеху међе синова Рувимовијех Јордан с међама својим. То је нашљедство синова Рувимовијех по породицама њиховијем, градови и села њихова.

And the border of the children of Reuben was the bank of the Jordan. This was the inheritance of the children of Reuben according to their families, the cities and their villages.

Tweet thisPost on Facebook

И даде Мојсије племену Гадову, синовима Гадовијем по породицама њиховијем,

Moses also had given an inheritance to the tribe of Gad, to the children of Gad according to their families.

Tweet thisPost on Facebook

И бјеху им међе Јазир и сви градови Галадски и половина земље синова Амоновијех до Ароира који је према Рави,

Their territory was Jazer, and all the cities of Gilead, and half the land of the Ammonites as far as Aroer, which is before Rabbah,


И од Есевона до Рамот-Миспе и Ветонима, и од Маханаима до међе Давирске;

and from Heshbon to Ramath Mizpah and Betonim, and from Mahanaim to the border of Debir,

Tweet thisPost on Facebook

И у долини Вет-Арам и Вет-Нимра и Сокот и Сафон; остатак царства Сиона цара Есевонскога, Јордан и међа његова до краја мора Хинеротскога с ону страну Јордана на исток.

and in the valley Beth Haram, Beth Nimrah, Succoth, and Zaphon, the rest of the kingdom of Sihon king of Heshbon, with the Jordan as its border, as far as the edge of the Sea of Chinnereth, on the other side of the Jordan eastward.


То је нашљедство синова Гадовијех по породицама њиховијем, градови и села њихова.

This is the inheritance of the children of Gad according to their families, the cities and their villages.

Tweet thisPost on Facebook

И даде Мојсије половини племена Манасијина, и доби половина племена синова Манасијиних по породицама својим;

Moses also gave an inheritance to half the tribe of Manasseh; it was for half the tribe of the children of Manasseh according to their families:

Tweet thisPost on Facebook

Међа им бјеше од Маханаима, сав Васан, све царство Ога цара Васанскога, и сва села Јаирова, што су у Васану, шездесет градова.

Their territory was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and all the towns of Jair which are in Bashan, sixty cities;


И половина Галада, и Астарот и Едрајин, градови царства Огова у Васану, допадоше синовима Махира сина Манасијина, половини синова Махировијех по породицама њиховијем.

half of Gilead, and Ashtaroth and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan, were for the children of Machir the son of Manasseh, for half of the children of Machir according to their families.


То је што раздијели у нашљедство Мојсије у пољу Моавском с ону страну Јордана према Јерихону на истоку.

These are the areas which Moses had distributed as an inheritance in the plains of Moab on the other side of the Jordan, by Jericho eastward.

Tweet thisPost on Facebook

А племену Левијеву не даде Мојсије нашљедства; Господ је Бог Израиљев њихово нашљедство, као што им је рекао.

But to the tribe of Levi Moses had given no inheritance; the LORD God of Israel was their inheritance, as He had said to them.This goes to iframe