Књига Немијина

Послушајте


Немија, глава 10


А који запечатише бјеху ови: Немија Тирсата, син Ахалијин, и Седекија,

Now those who placed their seal on the document were: Nehemiah the governor, the son of Hacaliah, and Zedekiah,


Сераја, Азарија, Јеремија,

Seraiah, Azariah, Jeremiah,

Tweet thisPost on Facebook

Пасхор, Амарија, Малхија,

Pashhur, Amariah, Malchijah,

Tweet thisPost on Facebook

Хатус, Севанија, Малух,

Hattush, Shebaniah, Malluch,

Tweet thisPost on Facebook

Харим, Меримот, Овадија,

Harim, Meremoth, Obadiah,

Tweet thisPost on Facebook

Данило, Гинетон, Варух,

Daniel, Ginnethon, Baruch,

Tweet thisPost on Facebook

Месулам, Авија, Мијамин,

Meshullam, Abijah, Mijamin,

Tweet thisPost on Facebook

Мазија, Вилгај, Семаја; то бјеху свештеници;

Maaziah, Bilgai, and Shemaiah. These were the priests.

Tweet thisPost on Facebook

А Левити: Исус син Азанијин, Винуј између синова Инададовијех, Кадмило,

The Levites: Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, and Kadmiel.


И браћа њихова: Севанија, Одија, Келита, Фелаја, Анан,

Their brethren: Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,

Tweet thisPost on Facebook

Миха, Реов, Асавија,

Micha, Rehob, Hashabiah,

Tweet thisPost on Facebook

Захур, Серевија, Севнија,

Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,

Tweet thisPost on Facebook

Одија, Ваније, Венинуј;

Hodijah, Bani, and Beninu.

Tweet thisPost on Facebook

Главари народни: Фарос, Фат-Моав, Елам, Затуј, Ваније,

The leaders of the people: Parosh, Pahath- Moab, Elam, Zattu, Bani,

Tweet thisPost on Facebook

Вуније, Азгад, Вивај,

Bunni, Azgad, Bebai,

Tweet thisPost on Facebook

Адонија, Вигвај, Адин,

Adonijah, Bigvai, Adin,

Tweet thisPost on Facebook

Атир, Језекија, Азур,

Ater, Hezekiah, Azzur,

Tweet thisPost on Facebook

Одија, Асум, Висај,

Hodijah, Hashum, Bezai,

Tweet thisPost on Facebook

Ариф, Анатот, Невај,

Hariph, Anathoth, Nebai,

Tweet thisPost on Facebook

Магфија, Месулам, Езир,

Magpiash, Meshullam, Hezir,

Tweet thisPost on Facebook

Месизавеило, Садок, Јадва,

Meshezabeel, Zadok, Jaddua,

Tweet thisPost on Facebook

Фелатија, Анан, Анаја,

Pelatiah, Hanan, Anaiah,

Tweet thisPost on Facebook

Осија, Ананија, Асув,

Hoshea, Hananiah, Hasshub,

Tweet thisPost on Facebook

Лоис, Филеја, Совик,

Hallohesh, Pilha, Shobek,

Tweet thisPost on Facebook

Реум, Асавна, Масија,

Rehum, Hashabnah, Maaseiah,

Tweet thisPost on Facebook

Ахија, Анан, Ганан,

Ahijah, Hanan, Anan,

Tweet thisPost on Facebook

Малух, Харим, Вана.

Malluch, Harim, and Baanah.

Tweet thisPost on Facebook

И остали народ, свештеници, Левити, вратари, пјевачи, Нетинеји и сви који се одвојише од народа земаљских к закону Божијему, жене њихове, синови њихови и кћери њихове, сви који знаху и разумијеваху,

Now the rest of the people (the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the Nethinim, and all those who had separated themselves from the peoples of the lands to the Law of God, their wives, their sons, and their daughters, everyone who had knowledge and understanding),


Присташе с браћом својом, главарима својим, и дођоше те се заклеше и клетвом завезаше да ходимо по закону Божијему, који је дат преко Мојсија слуге Божијега, и да држимо и извршујемо све заповијести Господа Бога својега и законе његове и уредбе његове.

they joined with their brethren, their nobles, and entered into a curse and an oath to walk in God's Law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and His ordinances and His statutes--


И да не дајемо кћери својих народима земаљским, нити кћери њиховијех да узимамо за синове своје.

that we would not give our daughters as wives to the peoples of the land, nor take their daughters for our sons;


И од народа земаљских који донесу трг или каку год храну у суботу на продају, да не узимамо у суботу ни у други свети дан, и да остављамо седме године да почива земља и опраштамо сваки дуг.

that if the peoples of the land bring wares or any grain to sell on the Sabbath day, we would not buy it from them on the Sabbath, or on a holy day; and that we would forego the seventh year's produce and the exaction of every debt.


И постависмо себи уредбу да дајемо сваке године трећину сикла на службу у дому Бога својега:

Also we made ordinances for ourselves, to exact from ourselves yearly one-third of a shekel for the service of the house of our God:


На хљебове постављене, на дар свагдашњи и жртву паљеницу свагдашњу за суботе, за младине и за празнике, и на светињу и на жртве за гријех да се очишћа Израиљ, и на свако дјело у дому Бога нашега.

for the showbread, for the regular grain offering, for the regular burnt offering of the Sabbaths, the New Moons, and the set feasts; for the holy things, for the sin offerings to make atonement for Israel, and all the work of the house of our God.


И бацасмо ждријеб за свештенике и Левите и народ ради ношења дрва да се доноси у дом Бога нашега по домовима отаца наших на вријеме од године до године, да гори на олтару Господа Бога нашега, како пише у закону;

We cast lots among the priests, the Levites, and the people, for bringing the wood offering into the house of our God, according to our fathers' houses, at the appointed times year by year, to burn on the altar of the LORD our God as it is written in the Law.


И да доносимо првине од земље своје и првине од свакога рода од свакога дрвета од године до године у дом Господњи;

And we made ordinances to bring the firstfruits of our ground and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, to the house of the LORD;


И првенце од синова својих и стоке своје, како пише у закону, и првенце од говеда својих и од оваца својих да доносимо у дом Бога својега свештеницима који служе у дому Бога нашега;

to bring the firstborn of our sons and our cattle, as it is written in the Law, and the firstlings of our herds and our flocks, to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God;


И првине тијеста својега и приносе своје и род од свијех дрвета, вино и уље да доносимо свештеницима у клијети дома Бога својега, и Левитима десетак од земље своје, и Левити да узимају десетак по свијем мјестима гдје узрадимо;

to bring the firstfruits of our dough, our offerings, the fruit from all kinds of trees, the new wine and oil, to the priests, to the storerooms of the house of our God; and to bring the tithes of our land to the Levites, for the Levites should receive the tithes in all our farming communities.


И да буде свештеник син Аронов с Левитима кад Левити узимају десетак, и да Левити доносе десетак од десетка у дом Бога нашега, у клијети, у спреме његове.

And the priest, the descendant of Aaron, shall be with the Levites when the Levites receive tithes; and the Levites shall bring up a tenth of the tithes to the house of our God, to the rooms of the storehouse.


Јер у те клијети дужни су синови Израиљеви и Левити доносити принос од жита, од вина и уља, гдје су свети судови, и свештеници који служе, и вратари и пјевачи, да не остављамо дома Бога својега.

For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the grain, of the new wine and the oil, to the storerooms where the articles of the sanctuary are, where the priests who minister and the gatekeepers and the singers are; and we will not neglect the house of our God.This goes to iframe