Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 7


А синови Исахарови бијаху: Тола и Фуја и Јасув и Симрон, четворица.

The sons of Issachar were Tola, Puah, Jashub, and Shimron--four in all.


А синови Толини: Озије и Рефаја и Јерило и Јамај и Јефсам и Самуило, поглавари отачких домова својих од Толе, храбри људи у породицама својим; бјеше их за времена Давидова на број двадесет и двије тисуће и шест стотина.

The sons of Tola were Uzzi, Rephaiah, Jeriel, Jahmai, Jibsam, and Shemuel, heads of their father's house. The sons of Tola were mighty men of valor in their generations; their number in the days of David was twenty-two thousand six hundred.


А синови Озијеви: Израја, и синови Израјини: Михаило и Овадија и Јоило и Јесија, скупа пет поглавара.

The son of Uzzi was Izrahiah, and the sons of Izrahiah were Michael, Obadiah, Joel, and Ishiah. All five of them were chief men.


И с њима у породицама њиховијем по домовима отаца њиховијех бјеше војника тридесет и шест тисућа, јер имаху много жена и синова.

And with them, by their generations, according to their fathers' houses, were thirty-six thousand troops of the army ready for war; for they had many wives and sons.

Tweet thisPost on Facebook

И браће њихове по свијем домовима Исахаровијем, храбријех људи, бијаше осамдесет и седам тисућа, свега избројенијех.

Now their brethren among all the families of Issachar were mighty men of valor, listed by their genealogies, eighty-seven thousand in all.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Венијаминови: Вела и Вехер и Једиаило, тројица.

The sons of Benjamin were Bela, Becher, and Jediael--three in all.


А синови Велини: Есвон и Озије и Озило и Јеримот и Ирије, пет поглавара домова отачких, храбри људи; на број их бјеше двадесет и двије тисуће и тридесет и четири.

The sons of Bela were Ezbon, Uzzi, Uzziel, Jerimoth, and Iri--five in all. They were heads of their fathers' houses, and they were listed by their genealogies, twenty-two thousand and thirty-four mighty men of valor.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Вехерови: Земира и Јоас и Елијезер и Елиоинај и Амрије и Јеримот и Авија и Анатот и Аламет, сви синови Вехерови.

The sons of Becher were Zemirah, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimoth, Abijah, Anathoth, and Alemeth. All these are the sons of Becher.

Tweet thisPost on Facebook

И избројенијех по породицама својим, по поглаварима отачкога дома својега, бјеше их двадесет тисућа и двјеста храбријех људи.

And they were recorded by genealogy according to their generations, heads of their fathers' houses, twenty thousand two hundred mighty men of valor.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Једиаилови: Валан, и синови Валанови: Јеус и Венијамин и Ехуд и Ханана и Зитан и Тарсис и Ахисар.

The son of Jediael was Bilhan, and the sons of Bilhan were Jeush, Benjamin, Ehud, Chenaanah, Zethan, Tharshish, and Ahishahar.

Tweet thisPost on Facebook

Свијех овијех синова Једиаилових по поглаварима породица отачких, храбријех људи, бјеше седамдесет тисућа и двјеста, који иђаху на војску.

All these sons of Jediael were heads of their fathers' houses; there were seventeen thousand two hundred mighty men of valor fit to go out for war and battle.

Tweet thisPost on Facebook

И Суфеји и Упеји бијаху синови Ирови, и Усеји синови Ахирови.

Shuppim and Huppim were the sons of Ir, and Hushim was the son of Aher.


Синови Нефталимови: Јасило и Гуније и Јесер и Салум, синови Валини.

The sons of Naphtali were Jahziel, Guni, Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.


Синови Манасијини: Азрило, којега му жена роди; иноча његова Сирка роди Махира, оца Галадова;

The descendants of Manasseh: his Syrian concubine bore him Machir the father of Gilead, the father of Asriel.


А Махир се ожени од Упеја и Суфеја, а име сестри њиховој бјеше Маха; а име другому бјеше Салпад; а Салпад имаше кћери.

Machir took as his wife the sister of Huppim and Shuppim, whose name was Maachah. The name of Gilead's grandson was Zelophehad, but Zelophehad begot only daughters.


А Маха жена Махирова роди сина, којему надје име Фарес, а брату му надје име Серес, а његови синови бјеху Улам и Ракем.

(Maachah the wife of Machir bore a son, and she called his name Peresh. The name of his brother was Sheresh, and his sons were Ulam and Rakem.

Tweet thisPost on Facebook

И синови Уламови: Ведан. То су синови Галада сина Махира сина Манасијина.

The son of Ulam was Bedan.) These were the descendants of Gilead the son of Machir, the son of Manasseh.


А сестра његова Амолекета роди Исуда и Авијезера и Малу.

His sister Hammoleketh bore Ishhod, Abiezer, and Mahlah.


А синови Семидини бејаху Ахијан и Сихем и Лихија и Анијам.

And the sons of Shemida were Ahian, Shechem, Likhi, and Aniam.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Јефремови: Сутала, а његов син Веред, а његов син Тахат, а његов син Елеада, а његов син Тахат,

The sons of Ephraim were Shuthelah, Bered his son, Tahath his son, Eladah his son, Tahath his son,


А његов син Завад, а његов син Сутала и Есер и Елеад. А њих убише људи из Гата, рођени у земљи, јер сидоше да им узму стоку.

Zabad his son, Shuthelah his son, and Ezer and Elead. The men of Gath who were born in that land killed them because they came down to take away their cattle.

Tweet thisPost on Facebook

Зато тужаше Јефрем отац њихов дуго времена, и дођоше браћа његова да га тјеше.

Then Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.


Потом леже са женом својом, а она затрудње и роди сина, и он му надје име Верија, јер несрећа задеси дом његов.

And when he went in to his wife, she conceived and bore a son; and he called his name Beriah, because tragedy had come upon his house.

Tweet thisPost on Facebook

И кћи му бјеше Сера, која сазида Веторон доњи и горњи и Узен-Серу.

Now his daughter was Sheerah, who built Lower and Upper Beth Horon and Uzzen Sheerah;


И син му бјеше Рефа и Ресеф, а његов син бјеше Тела, а његов син Тахан,

and Rephah was his son, as well as Resheph, and Telah his son, Tahan his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Ладан, а његов син Амијуд, а његов син Елисама,

Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Нон, а његов син Исус.

Nun his son, and Joshua his son.


А достојање њихово и насеље бјеше Ветиљ и села његова, и с истока Наран, а са запада Гезер и села његова, и Сихем и села његова до Газе и села њезинијех.

Now their possessions and habitations were Bethel and its towns: to the east Naaran, to the west Gezer and its towns, and Shechem and its towns, as far as Ayyah and its towns;


И покрај синова Манасијиних Вет-Сан и села његова, Танах и села његова, Мегидон и села његова, Дор и села његова; ту наставаху синови Јосифа сина Израиљева.

and by the borders of the children of Manasseh were Beth Shean and its towns, Taanach and its towns, Megiddo and its towns, Dor and its towns. In these dwelt the children of Joseph, the son of Israel.


Синови Асирови бијаху Јемна и Јесва и Јесвај и Верија, и Сера сестра њихова.

The sons of Asher were Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, and their sister Serah.


А синови Веријини: Евер и Малхило; овај је отац Вирзавитов.

The sons of Beriah were Heber and Malchiel, who was the father of Birzaith.

Tweet thisPost on Facebook

А Евер роди Јафлита и Сомира и Хотама и Сују сестру њихову.

And Heber begot Japhlet, Shomer, Hotham, and their sister Shua.


А синови Јафлитови бијаху: Фасах и Вимал и Асват; то бијаху синови Јафлитови.

The sons of Japhlet were Pasach, Bimhal, and Ashvath. These were the children of Japhlet.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Сомирови: Ахије и Рога, Јехува и Арам.

The sons of Shemer were Ahi, Rohgah, Jehubbah, and Aram.


А синови Елема брата његова: Софа и Јемна и Селис и Амал.

And the sons of his brother Helem were Zophah, Imna, Shelesh, and Amal.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Софини: Суја и Арнефер и Согал и Верије и Јемра,

The sons of Zophah were Suah, Harnepher, Shual, Beri, Imrah,

Tweet thisPost on Facebook

И Восор и Од и Сама и Силиса и Итран и Веира.

Bezer, Hod, Shamma, Shilshah, Jithran, and Beera.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Јетерови: Јефонија и Фиспа и Ара.

The sons of Jether were Jephunneh, Pispah, and Ara.

Tweet thisPost on Facebook

И синови Улини: Арах и Анило и Рисија.

The sons of Ulla were Arah, Haniel, and Rizia.

Tweet thisPost on Facebook

Сви ови бијаху синови Асирови, поглавари домова отачких, изабрани, храбри људи, поглавари међу кнезовима. Бјеше их за војску на број двадесет и шест тисућа људи.

All these were the children of Asher, heads of their fathers' houses, choice men, mighty men of valor, chief leaders. And they were recorded by genealogies among the army fit for battle; their number was twenty- six thousand.This goes to iframe