Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 4


Синови Јудини бјеху: Фарес, Есрон и Хармија и Ор и Совал.

The sons of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal.


А Реаја син Совалов роди Јата, а Јат роди Ахумаја и Лада. То су породице Саратске.

And Reaiah the son of Shobal begot Jahath, and Jahath begot Ahumai and Lahad. These were the families of the Zorathites.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су од оца Итама: Језраел и Јесма и Једвас, а сестри њиховој бјеше име Аселелфонија.

These were the sons of the father of Etam: Jezreel, Ishma, and Idbash; and the name of their sister was Hazelelponi;

Tweet thisPost on Facebook

И Фануило бјеше отац Гедору, и Есер отац Хусин. То бијаху синови Ора првенца Ефрате оца Витлејемцима.

and Penuel was the father of Gedor, and Ezer was the father of Hushah. These were the sons of Hur, the firstborn of Ephrathah the father of Bethlehem.

Tweet thisPost on Facebook

А Асхор отац Текујанима имаше двије жене, Елу и Нару.

And Ashhur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.

Tweet thisPost on Facebook

И Нара му роди Ахузама и Ефера и Темана и Ахастара. То су синови Нарини.

Naarah bore him Ahuzzam, Hepher, Temeni, and Haahashtari. These were the sons of Naarah.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Елини: Серед, Јесоар и Етнан.

The sons of Helah were Zereth, Zohar, and Ethnan;

Tweet thisPost on Facebook

А Кос роди Анува и Совиву и породице Ахарила сина Арумова.

and Koz begot Anub, Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

Tweet thisPost on Facebook

А Јавис бјеше славнији од своје браће, и мати му надје име Јавис говорећи: родих га с болом.

Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, "Because I bore him in pain."


И Јавис призва Бога Израиљева говорећи: о да би ме благословио и раширио међе моје, и рука твоја да би била са мном, и да би ме сачувао ода зла да ме не уцвијели! И учини Бог за што га моли.

And Jabez called on the God of Israel saying, "Oh, that You would bless me indeed, and enlarge my territory, that Your hand would be with me, and that You would keep me from evil, that I may not cause pain!" So God granted him what he requested.


А Хелув брат Сујин роди Мехира. Он би отац Естонов.

Chelub the brother of Shuhah begot Mehir, who was the father of Eshton.

Tweet thisPost on Facebook

А Естон роди Вет-Рафу и Фесеју и Техину оца граду Насу. То су људи Рихавови.

And Eshton begot Beth-Rapha, Paseah, and Tehinnah the father of Ir-Nahash. These were the men of Rechah.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Кенезови бјеху Готонило и Сераја. А синови Готонилови: Атат.

The sons of Kenaz were Othniel and Seraiah. The sons of Othniel were Hathath,


А Меонотај роди Офру; а Сераја роди Јоава, оца онијех што живе у долини дрводјељској, јер бијаху дрводјеље.

and Meonothai who begot Ophrah. Seraiah begot Joab the father of Ge-Harashim, for they were craftsmen.


А синови Халева сина Јефонијина бијаху Ир, Ила и Нам. А син Илин бјеше Кенез.

The sons of Caleb the son of Jephunneh were Iru, Elah, and Naam. The son of Elah was Kenaz.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Јелелеилови: Зиф и Зифа, Тирија и Асареило.

The sons of Jahaleleel were Ziph, Ziphah, Tiria, and Asarel.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Езрини: Јетер и Меред и Ефер и Јалон; а жена Мередова роди Маријама и Самаја и Јесву, оца Естемоји.

The sons of Ezrah were Jether, Mered, Epher, and Jalon. And Mered's wife bore Miriam, Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.

Tweet thisPost on Facebook

А жена његова Јудија роди Јереда оца Гедору, и Евера оца Сохоту, и Јекутила оца Заноји. А то бијаху синови Витије кћери Фараонове, којом се ожени Меред.

(His wife Jehudijah bore Jered the father of Gedor, Heber the father of Sochoh, and Jekuthiel the father of Zanoah.) And these were the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, whom Mered took.

Tweet thisPost on Facebook

А синови жене Одијине сестре Нама оца Кеили бијаху Гармија и Естемоја Махаћанин.

The sons of Hodiah's wife, the sister of Naham, were the fathers of Keilah the Garmite and of Eshtemoa the Maachathite.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Симонови: Амнон и Рина и Вен-Анан и Тилон. А синови Јесејеви: Зохет и Вен-Зохет.

And the sons of Shimon were Amnon, Rinnah, Ben- Hanan, and Tilon. And the sons of Ishi were Zoheth and Ben-Zoheth.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Силе сина Јудина: Ир отац Лиху, и Лада отац Мариси, и породице дома платнарскога, дома Асвејина.

The sons of Shelah the son of Judah were Er the father of Lecah, Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of the linen workers of the house of Ashbea;


И Јоким и Хасивљани, и Јоас и Сараф, који владаху у Моавској, и Јасуви-Лехем. Али то су старе ствари.

also Jokim, the men of Chozeba, and Joash; Saraph, who ruled in Moab, and Jashubi-Lehem. Now the records are ancient.


То бијаху лончари и живљаху у садовима и забранима, и бијаху ондје код цара за његове послове.

These were the potters and those who dwell at Netaim and Gederah; there they dwelt with the king for his work.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Симеунови: Немуило и Јамин, Јарив, Зера, Саул;

The sons of Simeon were Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul,

Tweet thisPost on Facebook

А његов син Салум, а његов син Мивсам, а његов син Мисма.

Shallum his son, Mibsam his son, and Mishma his son.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Мисмини: Амуило син му, и његов син Захур, и његов син Симеј.

And the sons of Mishma were Hamuel his son, Zacchur his son, and Shimei his son.

Tweet thisPost on Facebook

А Симеј имаше шеснаест синова и шест кћери; а браћа његова немаху много синова, и све породице њихове не бјеше тако много као синова Јудинијех.

Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brothers did not have many children, nor did any of their families multiply as much as the children of Judah.

Tweet thisPost on Facebook

А живљаху у Вирсавеји и Молади и Асар-Суалу,

They dwelt at Beersheba, Moladah, Hazar Shual,

Tweet thisPost on Facebook

И у Вали и у Асему и у Толаду,

Bilhah, Ezem, Tolad,

Tweet thisPost on Facebook

И у Ветуилу и у Орми и у Сиклагу,

Bethuel, Hormah, Ziklag,

Tweet thisPost on Facebook

И у Вет-Мархавоту и у Асар-Сусиму и у Вет-Виреју и у Сараиму. То бјеху градови њихови до цара Давида.

Beth Marcaboth, Hazar Susim, Beth Biri, and at Shaaraim. These were their cities until the reign of David.

Tweet thisPost on Facebook

А села њихова бијаху Итам и Ајин, Римон и Тохен и Асан, пет градова,

And their villages were Etam, Ain, Rimmon, Tochen, and Ashan--five cities--

Tweet thisPost on Facebook

И сва села њихова што бијаху око тијех градова до Вала. То бијаху станови њихови по роду њихову.

and all the villages that were around these cities as far as Baal. These were their habitations, and they maintained their genealogy:

Tweet thisPost on Facebook

А Месовав и Јамлих и Јоса син Амасијин,

Meshobab, Jamlech, and Joshah the son of Amaziah;

Tweet thisPost on Facebook

И Јоило и Јуј син Јосивије сина Сераје сина Асилова,

Joel, and Jehu the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel;

Tweet thisPost on Facebook

И Елиоинај и Јакова и Јесохаја и Асаја и Адило и Јесимило и Венаја,

Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, and Benaiah;

Tweet thisPost on Facebook

И Зиса син Сифија сина Алона сина Једаје сина Симрија сина Семајина;

Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah--

Tweet thisPost on Facebook

Ти именовани бијаху кнезови у породицама својим, и домови отаца њиховијех умножише се веома.

these mentioned by name were leaders in their families, and their father's house increased greatly.

Tweet thisPost on Facebook

И зато отидоше у Гедор до источне стране долине да траже пашу стоци својој.

So they went to the entrance of Gedor, as far as the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.

Tweet thisPost on Facebook

И нађоше пашу обилату и добру и земљу пространу и мирну и родну, јер прије ондје живљаху који бијаху од Хама.

And they found rich, good pasture, and the land was broad, quiet, and peaceful; for some Hamites formerly lived there.


Ти дакле записани по имену дошавши за Језекије цара Јудина разбише шаторе њихове и становнике који се нађоше ондје, и побише их као проклете да не оста ниједан до данас, и населише се мјесто њих, јер ондје бијаше паше за стоку њихову.

These recorded by name came in the days of Hezekiah king of Judah; and they attacked their tents and the Meunites who were found there, and utterly destroyed them, as it is to this day. So they dwelt in their place, because there was pasture for their flocks there.


А између њих, синова Симеуновијех, изиде на гору Сир пет стотина људи, а поглавице им бијаху Фелатија и Неарија и Рефаја и Озило, синови Јесејеви.

Now some of them, five hundred men of the sons of Simeon, went to Mount Seir, having as their captains Pelatiah, Neariah, Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.

Tweet thisPost on Facebook

И побише остатак што бијаху утекли између Амалика, и населише се ондје до данашњега дана.

And they defeated the rest of the Amalekites who had escaped. They have dwelt there to this day.This goes to iframe